Saturday, 15 August 2015

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านโรงวัว

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR) โดยให้ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Groups) ในการตัดสินใจในผลงานการออกแบบพัฒนา ผลงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านโรงวัว อำเภอเมืองชัยนาท สร้างแบรนด์ใหม่ชื่อ ชัยนารถเฮิร์บ ใช้ชื่อพ้องเสียงของจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สื่อสารถึงจังหวัดชัยนาท โดยการ บรรยาย นำเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ การร่วมวิพากษ์ การสาธิต การร่วมแสดงความคิดเห็นแบบสนทนากลุ่มย่อย และส่งมอบชุดทดลองตลาดให้ไปดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจที่เข้มแข็งและพึงพาตนเองได้ต่อไป 31-7-2558

Monday, 22 June 2015

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เตรียมผลักดันสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สู่ตลาดประเทศจีน

นายโสภณ อุยพิพัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้า OTOP ปัจจุบันมีแต่ทรงกับทรุดจึงต้องหาทางผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน จึงได้มีการปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการของจังหวัดชัยนาท และเชิญผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดชัยนาท กว่า 20 ราย มารับฟังรายละเอียดแนวทางการปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้โดนใจลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งจุดเด่นของสินค้า OTOP ไทยนั้น มีการผลิตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งฝีมือดีมีคุณภาพ แต่ด้านการตลาดยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงดำเนินการร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี โดยนำสินค้า OTOP ไปแสดงในประเทศจีนแล้วบางส่วน พบว่ามีสินค้าที่ชาวจีนชอบมากที่สุดคือ สินค้าเกี่ยวกับอาหารการกิน อาทิ กล้วยตากเล็บมือนาง ข้าวแตน หมูทุบ สำหรับสินค้า OTOP ของชัยนาทที่ถูกใจชาวจีนคือ ข้าวตัง กระเป๋า เซรามิคลายไทย หลังจากผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดชัยนาทได้รับทราบรายละเอียดการปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศแล้วเชื่อว่าจะเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้มากยิ่งขึ้น