Monday, 22 June 2015

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท เตรียมผลักดันสินค้า OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สู่ตลาดประเทศจีน

นายโสภณ อุยพิพัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตและการตลาดของสินค้า OTOP ปัจจุบันมีแต่ทรงกับทรุดจึงต้องหาทางผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน จึงได้มีการปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท และคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการของจังหวัดชัยนาท และเชิญผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดชัยนาท กว่า 20 ราย มารับฟังรายละเอียดแนวทางการปรับปรุงรูปแบบสินค้าให้โดนใจลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งจุดเด่นของสินค้า OTOP ไทยนั้น มีการผลิตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งฝีมือดีมีคุณภาพ แต่ด้านการตลาดยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงดำเนินการร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี โดยนำสินค้า OTOP ไปแสดงในประเทศจีนแล้วบางส่วน พบว่ามีสินค้าที่ชาวจีนชอบมากที่สุดคือ สินค้าเกี่ยวกับอาหารการกิน อาทิ กล้วยตากเล็บมือนาง ข้าวแตน หมูทุบ สำหรับสินค้า OTOP ของชัยนาทที่ถูกใจชาวจีนคือ ข้าวตัง กระเป๋า เซรามิคลายไทย หลังจากผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดชัยนาทได้รับทราบรายละเอียดการปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศแล้วเชื่อว่าจะเพิ่มโอกาสในการส่งออกได้มากยิ่งขึ้น

No comments:

Post a Comment